Pašvaldības īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

Pašvaldības īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAI UN INVESTĪCIJĀM

 Stopiņu novada pašvaldība aicina privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un to vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai pašvaldības konktaktpersonai uzņēmējdarbības jautājumos uz e-pastu: planotajs@stopini.lv

* Acones iela 5A, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1355, platība 0.1411ha, funkcionālais zonējums: Publiskās apbūves teritorija (P)

*Acones iela 17, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 0576, platība 1.04ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

*Cekules iela 17, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0065, kopplatība 129.72ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), degradēta teritorija (TIN8), vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74); Uz zemes gabala atrodas ēkas 6 ēkas (noliktavas,darbnīcas)

* Dupuri , Ulbroka, kadastra apz. 8096 001 0448, platība 1.97ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74); uz zemes gabala atrodas ēka – noliktava (nepabeigta celtniecība)

* Dzilnu iela 6, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0072, kopplatība 2.603ha, funkcionālais zonējums: Publiskās apbūves teritorija (P) 

* Granīta iela 13D, Rumbula, kadastra apz.8096 007 0091, platība 2.42ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

* Granīta iela 13E, Rumbula, kadastra apz. 8096 007 0242, platība 1.96ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) 

* Jaunsudrabkalni, Rumbula, kadastra apz. 8096 009 0014, platība 1.7ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

* Kaudzīšu iela 2, Rumbula , kadastra apz. 8096 007 0118, platība 0.8955ha, funkcionālais zonējums: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), transporta infrastruktūras teritorija (TR) ar perspektīvu autoceļu Kaudzīšu, Krustpils ielas krustojumā. 

* “Pašv.nomas z.pie Dreimaņiem”, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 0707, platība 0.47ha, funkcionālais zonējums: Lauksaimniecības teritorija (L), mežu teritorija (M) 

* Jaunbērziņi, Dreiliņi, kadastra apz. 80960020435, platība 2.6635ha, funkcionālais zonējums: Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

* Parka iela 30, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1148, platībā 0.3474ha, funkcionālais zonējums: Publiskās apbūves teritorija (P) 

* Daļa no īpašuma “Jaunais karjers”, kadastra apz. 8096 008 0436, 8096 008 0282; funkcionālais zonējums: Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

* Īpašumi Lejasapsītes, kadastra apz. 8096 005 0092; Kalnapsītes, kadastra apz. 80960050509; Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), Dabas un apstādījumu teritorija (DA); teritorijai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums. Detālplānojuma materiāli: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3399 

Share this page