SUB mērķi

* Apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās problēmas Stopiņu novadā un biedrības kompetences robežās tās risināt.

* Veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp novada uzņēmējiem.

* Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Stopiņu uzņēmēju atpazīstamību, konkurētspēju un veselīgu uzņēmējdarbības vidi.

* Veidot līdzvērtīgu dialogu starp Stopiņu Novada Domi un vietējiem uzņēmējiem, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, lai sekmētu uzņēmēju un novada ekonomisko attīstību.

* Īstenot kopīgus, biedrības dalībniekiem aktuālus projektus, kā arī veikt citas saimnieciskās aktivitātes biedrības darbības nodrošināšanai.

Share this page