Skolēnu darbs vasarā

Šovasar Stopiņu novada uzņēmējiem ir iespēja saņemt 2 veidu līdzfinansējuma piedāvājumus, kas ļaus apmaksāt skolēnu darbu vasarā!

Atliek nebūt kūtriem un izmantot šo iespēju!

Lai uzņēmējs pieteiktos uz Stopiņu novada domes līdzfinansējumu skolēnu vasaras darbam, uz e-pasta adresi darbs.vasara@stopini.lv jānosūta sekojoši dokumenti:

1. Pieteikums ;

2. Pretendenta piedāvāto darba vietu saraksts ;

3. Darba pienākumu apraksts – brīvā formā.

4. Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības, apliecināta kopija (informācija par paraksttiesīgajām personām, kura pieejama komercreģistrā, nav jāiesniedz).

Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz 2019.gada 3.aprīlim pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.

“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. Finanšu atbalsts pasākuma īstenošanai: 1.dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām 1.ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2. var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu un pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz Filiāles e-pastu; 2) klātienē NVA filiālē.